KHAI BÁO Y TẾ

ĐÂY LÀ TÀI LIỆU QUAN TRỌNG, THÔNG TIN CỦA ANH/CHỊ SẼ GIÚP CƠ QUAN Y TẾ LIÊN LẠC KHI CẦN THIẾT ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Khuyến cáo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể xử lý hình sự


Trong vòng 14 ngày qua Anh/Chị có thấy xuất hiện dấu hiệu nào sau đây không ?

Triệu chứng Không

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có

Không

Dữ liệu Anh (Chị) cung cấp hoàn toàn bảo mật và chỉ phục vụ cho việc phòng chống dịch, thuộc quản lý của Ban chỉ đạo về Phòng chống dịch Covid-19 Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. Khi Anh (Chị) nhấn nút "GỬI" là Anh (Chị) đã hiểu và đồng ý.